Lån af skolebåde

Lån af skolebåde
Sejlklubbens skolebåde benyttes primært til sejlads i forbindelse med undervisningen på Sejlerskolen og Kapsejladsskolen.

Når bådene ikke benyttes til skolesejlads stilles de til rådighed for klubbens medlemmer til dags- og weekendsejladser samt ugesejladser i sommerferieperioden.

Retningslinjer for Lån af Sejlklubbens skolebåde

1.0 Sejlads med Sejlklubbens skolebåde
Sejlklubbens skolebåde benyttes primært til sejlads i forbindelse med undervisningen på Sejlerskolen og Kapsejladsskolen.

Når bådene ikke benyttes til skolesejlads stilles de til rådighed for klubbens medlemmer – dog under forudsætning af at reglerne nedenfor overholdes.

2.0 Bemandingskrav
Sejlklubbens skolebåde skal under sejlads være bemandet med en fører og den besætning, som føreren finder nødvendig for sikker sejlads. Samtlige ombordværende skal være udstyret med en redningsvest med passende opdrift.

Enkeltmandssejlads er ikke tilladt – bortset fra forhalingsmanøvrer i havn.

2.1 Krav til føreren
Tilladelse til at føre Sejlklubbens skolebåde kan gives til indehavere af Sejlklubbens ”Blå Bevis”, eller til førere, som har modtaget en særlig tilladelse af skolelederen og et bestyrelsesmedlem i forening.

Særlig tilladelse til at føre Sejlklubbens skolebåde kan gives enten som en tidsbegrænset dispensation, eller som en varig tilladelse. En varig tilladelse kan gives, når det vurderes, at der foreligger kvalifikationer, som modsvarer de krav, der stilles for at kunne erhverve Sejlklubbens ”Blå Bevis”.

2.2 Bemandingskrav i øvrigt
Det er førerens ansvar, at der er den nødvendige bemanding i forhold til sejladsens omfang og karakter.

3.0 Forhold omkring sejladsen
Før, under og efter sejladsen skal følgende regler om føring af logbog, forhold ved skader, kollisioner og grundstødninger, aflevering af båden efter sejlads og betaling for brug af Sejlklubbens skolebåde overholdes.

3.1 Føring af logbog
Før afgang skal logbogen føres efter følgende retningslinjer:

·        Skabelonen ”Logblad” udfyldes og sendes til skolelederens e-mailadresse.
·        Navnet på båden, føreren og samtlige besætningsmedlemmer skal anføres med let læselig skrift.
·        Sejladsformål, medlemsnummer og betalingsbeløb for sejladsen. Oplysningerne danner grundlag for den efterfølgende opkrævning

Hvis der ikke skal betales for sejladsen (se pkt. 5.1) skal der anføres et ”0” i feltet ”Betaling, Beløb”.

3.2 Efter sejlads
Skolebåden afleveres i samme pæne stand, som den blev modtaget:

·        Dæk og cockpit er spulet og rengjort
·        Tovværk er rullet pænt op
·        Fald og skøder er strammet op, så de ikke ”står og klaprer”
·        Kahytten er ryddet op
·        Sikre at der ligger et stel skolesejl i båden (alternativt hængt til tørre)
·        Supplerende logblad udfyldt efter behov (se pkt. 3.3)

3.3 Forhold ved skader mv.
Alle havarier – herunder enhver grundstødning – skal straks ved hjemkomsten noteres i et nyt logblad, som sendes til skolelederens e-mailadresse. Skolelederen vil underrette instruktøren på førstkommende undervisningsdag om hændelsen, idet omfang det skønnes nødvendigt.

Mindre skader skal, hvis det er muligt, udbedres ved ankomsten. Føreren er erstatningsansvarlig for ødelagt udstyr, som ikke umiddelbart kan henføres til almindelig slitage.

Hvis skaden ikke kan repareres, og hvis skaden eventuelt kan medføre en forsikringssag, skal der tages kontakt til Sejlklubbens Bådudvalg, som vil orientere og vejlede om det videre forløb.

Ved alvorligt havari skal Sejlklubbens Bådudvalg kontaktes hurtigst muligt. Dette er især vigtigt, inden der træffes aftale om bugsering, bjærgning, værftsarbejde og/eller lignende. Alternativt rettes der henvendelse til Sejlklubbens formand eller et bestyrelsesmedlem.

4.0 Klargøring og vedligeholdelse
Brugere af Sejlklubbens skolebåde til kapsejlads forventes at deltage i Sejlerskolens forårs-, vinterklargøring samt den almindelige vedligeholdelse af bådene. Dette gælder dog ikke for Sejlerskolens instruktører.

5.0 Sejladstyper og priser
Sejlklubbens skolebåde benyttes til forskellige former for sejlads, hvoraf nogle er gratis, mens der for andre skal betales en særskilt brugerafgift.

5.1 Gratis sejlads
Følgende sejladsformål anført i det udfyldte logblad (se pkt. 3.1) er gratis. 

Ekstra skolesejlads
Der kan sejles skolesejlads på helligdage og i ferier på den ordinære sejlaften i det omfang, der er både til det.

Der kan derudover sejles ekstra skolesejlads efter aftale med skolelederen. Det forventes, at formålet er ekstra undervisning inden for pensum på Sejlerskolen.

Specielle skolearrangementer
Der skal ikke betales for brug af skolebådene i forbindelse med deltagelse i arrangementer i regi af Sejlerskolen

Sejlerskolens instruktører
Sejlerskolens instruktører kan benytte Sejlklubbens skolebåde uden afgift.

Repræsentation
Der skal ikke betales for repræsentative sejladser, hvor formålet er at repræsentere Sejlklubben eller Sejlerskolen ved udstillinger, havnearrangementer og lignende.

5.2 Priser
For brug af Sejlklubbens Skolebåde til andre sejladsformål end nævnt under pkt. 5.1 gælder, at der betales efter gældende takst pr. båd.

Ved almindelig brug af bådene betales for hvert påbegyndt døgn til den angivne enhedspris i Sejlklubbens prisliste. For brug af bådene til

Sejlklubbens onsdagskapsejladser betales den gældende takst for en hel sæson.
For weekendture, som påbegyndes efter kl. 18:00 fredag og afsluttes søndag regnes der for 2 døgn.

6.0 Reservation
For den private brug af Sejlklubbens Skolebåde er der mulighed for at reservere en båd ved at registrere start-, slutdato og -tidspunkter i Sejlerskolens kalender. Reservationen er først gyldig, når den er godkendt af skolelederen.

For weekendsejladser samt ugesejladser i skolernes sommerferieperiode kan lodtrækning være nødvendigt, hvis flere ønsker samme båd på samme datoer. Lodtrækningen vil normalt blive gennemført ca. 2 uger før første anvendelsesdato.

For sommerferieperioden vil der være en samlet lodtrækning i begyndelsen af juni måned. Efter lodtrækningen vil medlemmerne kunne disponere over de ledige både efter først-til-mølle-princippet. Reservation af hele uger i sommerferieperioden vil dog have fortrinsret i forhold til reservation af enkelte dage indtil 2 uger før starttidspunktet.

Hvis der er behov for lodtrækning mellem brugere af skolebådene gælder følgende prioriteringer:

1. Sejlerskolen har mulighed for at forhåndsreservere det antal både, som forventes at deltage i planlagte arrangementer i regi af Sejlerskolen. Hvis bådene alligevel ikke skal bruges, slettes reservationerne senest en uge før arrangementet.

2. Ved prioriterede arrangementer (kapsejladser, fælles tursejladser m.v.) har anvendelse af bådene fortrinsret ved lodtrækningen, når det angives, at man ønsker at deltage i arrangementet.

3. Hvis der angivet prioriterede bådønsker søges disse, så vidt det er muligt, efterkommet ved tildeling af bådene. Hvis dette ikke muligt trækkes der lod.