Vedtægter for Hvidovre Sejlklub Suset

§1. Navn og formål.

Foreningens navn er Hvidovre Sejlklub Suset. Navnet er dannet ved sammenslutningen den 12. Maj 1946 af de hidtil eksisterende klubber: Hvidovre Sejlklub og Sejlklubben Suset.

6. August 1922 bibeholdes som stiftelsesdagen for sejlsportens organisation i Hvidovre. Klubbens formål er at fremme sejlsporten i Hvidovre ved kap - og fællessejladser samt uddanne elever i praktisk og teoretisk sømandskab.

Foreningen er upolitisk, og politisk agitation er derfor forbudt.

§2. Stander og emblemer.

Klubbens stander er hvid med en rød streg gennem standeren samt et anker i guld.

Klubbens ærestegn, der består af standeren med et gyldent anker som baggrund, kan af bestyrelsen tildeles medlemmer, der på et eller andet område har gjort en særlig indsats for klubben.

Klubbens hæderstegn, der består af standeren med en grøn laurbærkrans som baggrund, tildeles medlemmer der har opnået 25 års uafbrudt medlemskab af klubben og med en rød laurbærkrans som baggrund ved 50 års uafbrudt medlemskab..

Klubbens emblem og stander er lovbeskyttet, og det er derfor forbudt efter udmeldelse at bære emblemet eller føre klubbens stander. Bestyrelsen har pligt til at påtale overtrædelse heraf.

§3. Klubbens medlemskaber.

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion under Dansk Idræts Forbund og er underkastet unionens love og vedtægter.

§4. Medlemmer.

Klubben optager personer som medlemmer efter følgende kriterier.

• Seniormedlemmer personer, som er fyldt 18 år. 

• Som optimister piger og drenge mellem 8 og 15 år. 

• Ungdomsmedlemmer fra 16 til 24 år. 

• Som børne- og ungdomsmedlemmer kan optages børn og unge mellem 0 og 18 år, der ikke kan henføres til kategorierne optimist eller ungdomsmedlem.

• I det år et medlem fylder 65 år, overgår vedkomne som pensionist medlem.

• Endvidere kan medlemmer indmelde ægtefælde/samlever eller en hermed ligestillet og herved opnå familiekontingent.

• Et medlem kan efter 2 år som almindeligt medlem overgå til passivt medlemskab. Hvis et aktiv medlem overgår til passiv, stilles medlemmets anciennitet i bero.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet - som i øvrigt dyrtidsreguleres 1 gang om året, med virkning for det efterfølgende regnskabsår, der løber fra den 1. januar til 31. december. Beregningen af dyrtidsreguleringen sker ved at anvende nettopristallet.

Indmeldelse sker efter ansøgning. Bestyrelsen, kan opslå optagelsesblanketten i klubhuset. Såfremt ingen indsigelse finder sted i løbet af 14 dage, kan den pågældende optages.

I indskud betaler familiemedlemmer, optimister og børne - og ungdomsmedlemmer intet; men øvrige medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat beløb. 

§5. Valg af bestyrelse m.fl.

Bestyrelsen vælges ved den ordinære generalforsamling og består af formand, kasserer samt 7 bestyrelsesmedlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, valg af suppleanter og revisorer for 1 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår skiftevis således: Formand og 4 bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling de lige årstal, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer de ulige årstal.

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, som er fyldt 18 år. Medlemmer, der er aflønnede af klubben eller på anden måde er kontraktligt involveret i klubben, kan ikke vælges til bestyrelsen. Kun personligt mødte kan vælges, dog kan genvalg finde sted ved fuldmagt.

Bestyrelsens navne og adresser skal fremgå af Røgvandet/hjemmesiden. 

§6. Bestyrelsesmøder.

Indenfor klubbens regnskabsår skal der afholdes mindst 8 bestyrelsesmøder. Herudover kan formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer indkalde bestyrelsen i det omfang, det måtte skønnes påkrævet.

Bestyrelsen udpeger et antal udvalgsformænd til varetagelse af klubbens udvalg og afdelinger.

På første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med en sekretær og en næstformand.

På bestyrelsesmøderne sker afstemninger ved almindelig flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 6 medlemmer er mødt.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende møder uden lovligt forfald, indtræder suppleanten i bestyrelsen.

På bestyrelsesmøderne fører sekretæren et mødereferat, der underskrives af formanden og sekretæren. Mødereferatet fremlægges på næste bestyrelsesmøde til godkendelse.

Kassereren forelægger på bestyrelsesmøderne en ajourført regnskabsoversigt, ligesom der gives en orientering om arten af de indtægter og udgifter, der har været siden sidste afholdte bestyrelsesmøde.

§7. Klubbens administration.

Al administration sker i klubbens navn og for dennes regning, og bestyrelsen har under ansvar for generalforsamlingen pligt at varetage foreningens interesser og forvalte dens midler på forsvarlig måde. Klubbens midler indsættes i bank, sparekasse eller på postgirokonto og kan kun hæves mod underskrift af formand eller kasserer. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift, kræves underskrift af såvel formand som kasserer. Klubbens kontante beholdning må normalt ikke overstige det beløb, der er nødvendigt for normal drift. Kassereren er pligtig at forevise regnskab og kassebeholdning for bestyrelsen eller revisionen, så ofte det forlanges. På den ordinære generalforsamling forelægger kassereren regnskabet, forsynet med revisionens påtegning.

Bestyrelsen har tillige til ansvar, at administrere kapitalen i ”Bamses Legat” i overensstemmelse med det sæt vedtægter for legatet, som er gældende.

§8. Klubbens udvalg.

De af bestyrelsen udpegede udvalgsformænd nedsætter selv deres udvalg. Disse udvalg skal godkendes af bestyrelsen.

Udvalgene forelægger forud for hver sæson, til godkendelse af bestyrelsen, plan og budget over de arrangementer der agtes gennemført.

§9. Generalforsamlinger.

Generalforsamlingen er højest myndighed i klubbens anliggender.

Der afholdes generalforsamlinger hvert år i sidste halvdel af april måned. Indvarslingen sker via e-mail eller opslås på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, undertagen ved lovændringer, hvortil udkræves møde af mindst en femtedel af de stemmeberettigede medlemmer, af hvilke de to tredjedele af de tilstedeværende må have stemt for ændringen, eller simpelt stemmeflertal på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.

Såfremt et forslag til ændring af klubbens love udsendes skriftlig samtidig med lovlig indvarslet generalforsamling, kan forslaget vedtages af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, såfremt mindst 2 / 3 stemmer herfor.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, og afholdes når bestyrelsen eller formanden beslutter det, eller når 35 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringen.

Generalforsamlingen beslutter, om der skal ske skriftlig afstemning. Referat af generalforsamlingen underskrives af formanden og dirigenten og har dermed fuld gyldighed.

Kun medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret. Dog giver familiemedlemskab kun ret til en stemme. Alle andre kategorier af medlemmer, som er fyldt 16 år, har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret. Passive medlemmer har ingen stemmeret.
Ved forfald kan et medlem overdrage sin stemme til et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan ved fuldmagt kun repræsentere et andet medlem.
Passive medlemmer har ingen stemmeret.

§10. Forslag fra medlemmerne.

Forslag, eller andre emner der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde senest den 1. april.

§11. Kommunikation. 

Kommunikationen til klubbens medlemmer, og mellem medlemmer, kan ske via medlemsbladet ”Røgvandet”, og klubbens hjemmeside, www.hvidovresejlklub.dk. Både bladet og hjemmesiden redigeres af et bladudvalg, som vælger en ansvarshavende redaktør og en webmaster. Bladudvalget nedsættes af bestyrelsen. Bladet udsendes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Websiden opdateres ofte med seneste nyt fra klubben og udvalg.

§12. Klubmæssig optræden.

Det er ethvert medlems pligt, at sørge for god orden og sømmelig opførsel. Bådejere har pligt til at føre klubbens stander i repræsentativ stand.

§13. Kapsejladser.

I klubbens kapsejladser kan deltage aktive medlemmer af andre sejlklubber efter kapsejladsudvalgets beslutning.

§14. Udelukkelse af klubben.

Et medlem, der groft overtræder klubbens love eller reglementer, eller sætter sig ud over reglerne for almindelig velanstændighed, kan ekskluderes efter bestyrelsens skøn eller efter skriftlig motiveret anmodning herom fra et eller flere medlemmer, når mindst 8 medlemmer af den fuldtallige bestyrelse stemmer herfor.

Såfremt der er tale om et mindre graverende forhold, kan en tidsbestemt udelukkelse (karantæne) idømmes efter samme regler som ovenfor.

Forinden et medlem idømmes eksklusion, eller karantæne, skal det pågældende medlem have adgang til at afgive mundtlig forklaring over for bestyrelsen.

Såvel eksklusion som karantæne kan indankes for en generalforsamling. Indankning har dog ikke opsættende virkning. Denne afgørelse kan indbringes for Dansk Sejlunions ordensudvalg, hvis afgørelse kan appelleres til Dansk Idræts Forbunds ordensudvalg, hvis afgørelse er endelig.

§15. Klubbens regnskab og restancer.

Klubbens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Kontingent opkræves af kassereren i 1 rate, i februar og skal være betalt senest d. 1. marts samme år. Ved indmeldelse betales altid 1 års kontingent og indskud.

Såfremt restance opstår, kan bestyrelsen opsige medlemskabet efter Én anbefalet rykkerskrivelse. Bestyrelsen skal i sådanne tilfælde i anbefalet brev opsige medlemskabet til en af bestyrelsen fastsat dato, og det tidligere medlems grej skal mod betaling af enhver restance fjernes fra klubbens måder - inden opsigelsens ikrafttræden. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben.

Genoptagelse kan kun ske ved ny indmeldelse og under forudsætning af, at vedkommende er restancefri, såvel overfor denne som andre klubber.

§16. Henstand med kontingent m.v.

Henstand med /nedsættelse af kontingent og andre pålignede beløb kan evt. bevilliges under sygdom og arbejdsløshed el.lign. efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen.

§17. Kontingenter og afgifter.

Medlemmer, der i forvejen har båd på pladsen, har yderliggere ret til at have en jolle eller pram gratis på pladsen, når den ikke overstiger 10 fod. Jollen skal anbringes over eller under fartøjet.

Kontingenter dyrtidsreguleres Én gang om året, med virkning for det efterfølgende regnskabsår, der løber fra 1. Januar til 31. December. Yderligere ændringer af kontingenter skal fastsættes på en generalforsamling.

Alle bådejere er pligtige til at have deres fartøj ansvarsforsikret.

Kommunal havneafgift opkræves af klubben, efter retningslinier fastsat af Hvidovre kommune.

§18. Havnereglement.

Ethvert medlem er pligtig til at kende det gældende havnereglement med tillæg.

Ændringer i tillæg til havnereglement skal godkendes af en generalforsamling.

§19. Ansatte.

Bestyrelsen kan antage nødvendigt personale, og udarbejder de nødvendige kontrakter og aftaler. Det er endvidere bestyrelsens pligt, inden nyansættelse, at gøre den pågældende ansøger bekendt med følgende:

- at de er pligtige til, under udførelsen af deres daglige arbejde, at yde den størst mulige hjælp og service til klubbens medlemmer og gæster.

- at de skal følge de henstillinger og anvisninger, som måtte blive dem givet af det styrende udvalg og bestyrelsen, som er de ansattes overordnede. De ansatte skal således loyalt rette sig efter de afgørelser og beslutninger, som det styrende udvalg og bestyrelsen måtte træffe og herefter undlade yderligere diskussion med offentlige myndigheder vedrørende klubbens drift.

- at de ansatte ikke på eget initiativ må rette henvendelse til kommunens embedsmænd vedrørende klubbens drift.

- at de ansatte ikke selvstændigt må tage stilling til, eller afvise forespørgsler og henvendelser fra medlemmer og gæster, men skal i alle tvivlsspørgsmål og / eller uoverensstemmelser straks henvise til bestyrelsen.

§20. Pligtarbejde.

Bestyrelsen kan sammenkalde medlemmerne til pligtarbejde, når det skønnes nødvendigt.

Indkaldelsen skal ske skriftlig, og hvert medlem kan efter tur indkaldes til arbejde på pladsen eller i klubhuset.

Medlemmer, der ikke er i stand til at give møde på det fastsatte tidspunkt, kan ved henvendelse til bestyrelsen få udsættelse til en anden dag, medens medlemmer, der ikke møder til indkaldt pligtarbejde afkræves et beløb, der svarer til arbejdets udførelse af en lønnet der ufaglært arbejdskraft. Såfremt beløbet ikke er indbetalt senest en måned efter, at opkrævning er sket, kan det pågældende medlem udelukkes af klubben på samme måde, som når kontingent ikke er betalt rettidigt.

Bestyrelsen kan fritage medlemmer på grund af sygdom, alder eller lignende vil være ude af stand til at påtage sig det nævnte arbejde.

§21. Klubbens ophør.

Til beslutning om klubbens ophør kræves, at mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst tre fjerdedele af de mødte stemmer herfor.

Den generalforsamling som træffer beslutning om klubbens ophør, træffer tillige beslutning om anvendelse af klubbens eventuelle overskud efter indfrielse af gæld. 

De formål som tilgodeses skal være af almennyttig karakter indenfor sejlforenings arbejde blandt sejl interesserede børn, unge og voksne i Hvidovre kommune eller tilsvarende.

 

Således vedtaget af generalforsamlingen den 17. Maj 1946.

Revideret ved generalforsamlingerne den 28. april 1947, 29. april 1954, 29. april 1958, 27. april 1961, 26. april 1962, 8 maj 1969, 30. oktober 1975, 25. oktober 1979, 26. februar 1981, 30. april 1981, 19. maj 1983, 14 juni 1984, 27. april 1989, 26. april 1990, 23. april 1992, 18. april 1996 og 29. januar 1998. 14.juni 2001, 22. april 2004, 15. april 2010, 24 april 2014, 30 april 2015. 

_________________________________________________________________

Optimistafdelingen

1. Afdelingens formål er at fremme og uddybe børns interesse, kendskab og forståelse for de oplevelser og glæder, der er ved at færdes på vandet.

Formålet er også, at træne og øve de nødvendige forholdsregler der skal tages, for at sejlads kan finde sted med den størst mulige sikkerhed.

2. Til optagelse i afdelingen kræves:

   a. at vedkommende er fyldt 8 år og ikke er over 15 år. Der kan dispenseres efter skøn.

   b. forældre / værges skriftlige tilladelse. Dette opfyldes ved, at indmeldelsesblanket underskrives af en af forældrene / værgerne.

   c. at vedkommende kan svømme 200 m.

3. Afdelingen ledes af en optimistleder, der sammen med en række hjælpere sørger for undervisning og oplæring i sejlsport.

4. Klubben råder over et antal optimistjoller, der stilles vederlagsfrit til rådighed for afdelingens medlemmer. Jollerne må ikke benyttes uden der er en ansvarlig leder til stede.

Herudover kan et medlem eje en optimistjolle, hvori træning og deltagelse i diverse sejladser kan finde sted. Dette kan foregå under opsyn af en leder, eller på egen hånd.

Alle optimistjoller kan ligge på en dertil indrettet plads, uden udgift for det pågældende medlem.

5.Sæsonen går fra maj til september, og der trænes sædvanligvis 2 gange pr. uge.

I vinterhalvåret undervises der i sejlteori og tovværksarbejde.

6. Der betales et kontingent for deltagelse i afdelingens aktiviteter. Kontingentets størrelse fastsættes af klubbens generalforsamling og er pristalsreguleret.

7. Reglement for afdelingen udarbejdes af optimistlederen og hjælpere. Reglementet skal godkendes af bestyrelsen. 

Juniorafdelingen

1. Afdelingens formål er at skabe interesse for sejlsporten blandt Hvidovres ungdom ved undervisning i sejlads med klubbens øvelsesbåde.

2. For optagelse i juniorafdelingen kræves:

   a. at vedkommende er fyldt 12 år, med mulighed for dispensation, og ikke er over 22 år.

   b. forældres / værges skriftlige tilladelse.

   c. bevis for, at vedkommende kan svømme mindst 200 m.

3. Afdelingens ledes af juniorlederen i samråd med bestyrelsen.

Det daglige arbejde tilrettelægges af juniorlederen.

4. Uddannelse på et øvelseshold strækker sig over to år og omfatter:

Praksis:

Sejlads med øvelsesbådene i to sæsoner under ledelse af en af klubbens lærere.

Deltagelse i klargøring af øvelsesbådene i to sæsoner.

Undervisning i tovværksarbejde.

Teori: Undervisning i søvejsregler, kompas, lod, søkort og kapsejladsregler.

5. Undervisningen afsluttes med en prøve, der omfatter:

Praksis:

1. Sætte sejl, gå fra bøje, stille sejlene bidevind, og rumskødssejlads, rebe sejl, stagvende, kovende, bjerge overbordkastet bøje, ankre og lette, løbe til bøje og beslå sejl.

2. Dobbelt halvstik, pælestik, råbåndsknob, flagknob, merlestik, takling, øjesplejsning og kortsplejsning på treslået tovværk.

Teori:

1. Kendskab til navn og plads for den løbende rigning på klubbens øvelsesbåde.

2. Kendskab til søvejsregler, kompas, lod, søkort og kapsejladsregler.

Desuden kan der af klubben, fra forældrene, kræves en skriftlig tilladelse til selvstændig føring af fartøj.

6. Det pålægges juniorlederen, sammen med seniorskolen at udarbejde et reglement, som nøje beskriver formål, arbejdsområder, ansvar og beføjelser for bådsmænd, lærere og elever i relation til undervisningen i afdelingen.

Reglementet skal godkendes af bestyrelsen. 

Seniorafdelingen

1. Afdelingens formål er at give eleverne en teoretisk og praktisk viden om sejlads, der kan føre til erhvervelse af klubbens førerbevis, samt det af Direktoratet for Søfartsuddannelsen udarbejdede duelighedsbevis. Undervisning kan gives til alle aktive medlemmer af HVS, der er fyldt 18 år.

2. Til opnåelse af førerbeviset kræves:

A: 

1. Deltagelse i øvelsessejlads med øvelsesbådene i to sæsoner under ledelse af en af klubbens udpegede lærere.

2. Deltagelse i klargøring af øvelsesbådene i to sæsoner.

3. Undervisning i tovværksarbejde.

4. Deltagelse i navigatoinskursus omfattende pensum til Direktoratet for Søfartsuddannelsens duelighedsprøve.

B:

Aflæggelse af en prøve, der omfatter:

Praksis:

1. Sætte sejl, gå fra bøje, stille sejlene bidevind, og rumskødssejlads, rebe sejl, stagvende, kovende, bjerge overbordkastet bøje, ankre og lette, løbe til bøje, beslå sejl og opnå motorkendskab.

2. Dobbelt halvstik, pælestik, råbåndsknob, flagknob, merlestik, takling, øjesplejsning, kortsplejsning, langsplejsning på treslået tovværk.

C:

Teori:

1. Kendskab til navn og plads for den løbende og stående rigning, på en almindelig sejlbåd.

2. Grundlæggende viden om godt sømandskab.

3.Det pålægges seniorudvalget at udarbejde et reglement, som nøje beskriver formål, arbejdsområder, ansvar og beføjelser for lærere og elever i relation til uddannelsen i afdelingen. Reglementet skal godkendes af bestyrelsen. 

 

Havnereglement for Hvidovre Havn

Generelle bestemmelser.

§1.

Nærværende havnereglement skal til enhver tid være godkendt af kommunalbestyrelsen i Hvidovre.

Med ansvar overfor Hvidovre kommune udfører Hvidovre Sejlklub Susets bestyrelse den daglige ledelse og administration af Hvidovre Havn.

Hvidovre Sejlklub Susets bestyrelse antager nødvendigt personale og udpeger et havneudvalg til at forestå de daglige arbejdsopgaver.

Ethvert medlem af de hjemmehørende foreninger på havnen skal være havneudvalg og personale behjælpelig med at opretholde ro og orden på havnens område.

Både på havnen.

§2.

Bøjepladser kan kun tildeles til personer med fuldgyldig medlemskab af Hvidovre Sejlklub Suset eller Hvidovre Jagtforening og efter de to foreningers love og bestemmelser.

Ved salg af båd til personer, som ikke vil eller kan opfylde klubbernes betingelser for at opnå bøje- eller vinterplads, er det pågældende medlem ansvarlig for, at den nye ejer, senest 14 dage efter handelens afslutning, fjerner båden fra plads eller havn. Dispensation fra denne regel kan kun opnås ved ansøgning til havneudvalget.

Ret til at overvintre på pladsen har alle, der har fået tildelt bøjeplads  og som rettidigt har betalt kontingent og andre forfaldne ydelser til klubberne. I det omfang kapaciteten på land tillader det, kan andre medlemmer af foreningerne få plads på land.

Vinteroverdækninger må i intet tilfælde gå mere end 40 cm ud over båden i hver side, og ikke mere end 40 cm i hver ende.

Enhver sejlbåd skal i vintersæsonen være afrigget.

Pladsmanden adviseres før ophaling, hvis man ønsker at overbygge sin båd med et “hus”.

§3.

Såfremt et fartøj ikke er i vedligeholdt og forsvarlig sødygtig stand, kan havneudvalget nægte optagelse/henstilling på pladsen. Alternativt kan havneudvalget kræve et depositum, som fastsættes af havneudvalget. Dette depositum skal tilsikre, at både uden udgift kan fjernes, såfremt den ikke er bragt i vedligeholdt og forsvarlig sødygtig stand, til en af havneudvalget fastsat dato.

Nægter havneudvalget et fartøj optagelse, kan ejeren skriftligt klage til Hvidovre Sejlklub Susets bestyrelse, hvis afgørelse er endelig.

Enhver båd skal være forsynet med navn og hjemsted.

Alle bådejere er pligtig til at have deres fartøj ansvarsforsikret.

Endvidere gælder det for joller med jolleplads, at et dertil udleveret mærkat skal placeres på agterspejlet.

Søsætning og ophaling.

§5.

Tidspunkt for optagning og søsætning aftales med pladsmanden. Dette sker i overensstemmelse med de af havneudvalget fastsatte datoer.

Optagning/søsætning på andre tidspunkter sker for egen regning.

Det er kun tilladt, at optage både med max. 10 T. totalvægt. Vægtgrænsen gælder inkl. Bådens udstyr, ballast m.v. og er den totalvægt, der må løftes/ophales på beddingen.

§6.

Det pålægges bådejerne at anvende fri/optaget skiltene efter følgende regler:

Såfremt bøjepladsen vil være ledig i mere end 2 døgn, skal skiltet vendes fra optaget til fri med tydelig angivelse af i hvilken periode pladsen kan benyttes af andre end indehaveren. Såfremt dette ikke overholdes er det bøjeindehaverens ret at fjerne det pågældende fartøj.

§7.

Bådejerne er forpligtet til at holde fartøjet i vedligeholdt og forsvarlig sødygtig stand, samt at det er forsvarligt fortøjet og omhyggeligt affendret. Både på over 2 tons skal endvidere anvende fortøjningsfjedre af stål eller gummi. Fartøjer, der synker, skal omgående hæves. Benyttes bildæk som fendere, skal disse være betrukket med lærred. Havneudvalget kan fratage medlemmer, der ikke retter sig efter disse bestemmelser, retten til bøjepladsen uden tilbagebetaling af kontingent og kommunal afgift.

Bøjepladsen tildeles bådejeren personligt og kan aldrig ved salg af fartøjet overdrages køberen eller nogen anden person, idet dispositionsretten ene og alene henhører under klubberne.

Sælger et medlem sit fartøj med køb af nyt for øje, har han ret til i Én sæson at beholde sin bøjeplads uden at være i besiddelse af fartøj. Hvis han ved næste sæson stadig ikke er i besiddelse af fartøj, fortabes retten til pladsen. Bådejere, der ikke selv har benyttet en bøjeplads i mindst 3 måneder indenfor en 2 års periode, fortaber også retten til bøjepladsen.

§8.

Almindelig fortøjning i og ved slæbestedet må ikke finde sted. Ved af- eller påsætning af passagerer samt reparation, til- og afrigning kan slæbestedet kun ganske kortvarigt anløbes, og dette må ikke være til ulempe for slæbestedets egentlig formål.

Fortøjning ved bøjepladserne i anden position må kun finde sted efter udtrykkelig aftale med og accept af bøjepladsindehaveren. Såfremt krænkelse af denne aftale finder sted eller aftale om tidsperiode ikke overholdes, er det bøjepladsindehaverens ret at fjerne det pågældende fartøj.

§9.

Slæbestedet (rampen) kan benyttes af ikke medlemmer til søsætning/optagning af mindre både, under iagttagelse af følgende regler:

a. Bådene må ikke overstige en totalvægt inkl. trailer på 80 kg.

b. Der kan opkræves en afgift for benyttelsen

c. Både der er søsat skal straks fjernes fra slæbestedet.

d. Trailere skal henstilles på anvist plads. 

Ordensregler m.v.

§10.

Det påhviler enhver bådejer at holde rent omkring sit fartøj. Ved søsætning skal afstivning fjernes samme dag, og henlægges på et af havneudvalget/pladsmanden anvist sted.

Spuleslanger der benyttes på pladsen og på molerne skal være forsynede med lukkeanordning, strålespids, pistol eller lignende, således at unødigt vandspild undgås.

Slibning (dog ikke vandslibning) og skrabning samt efterfølgende rengøring må på søn- og helligdage ikke finde sted efter kl. 12.

For at formindske brandfaren må intet brandfarligt materiale opbevares i eller omkring fartøjerne. Arbejdes der med sådanne materialer, skal disse dagligt fjernes efter arbejdets ophør.

Såfremt bådejeren ikke retter sig efter ovenstående, kan havneudvalget for bådejerens regning, lade foretage den fornødne rengøring og oprydning.

Enhver bøjepladsindehaver er pligtig til at holde molen, ud for sin bøjeplads, fri for ukrudt, uden brug af kemikalier.

§11.

Al unødvendig sejlads i havnen er forbudt. Ind- og udsejling skal ske med mindst mulig fart (max. 3 knob) og under størst mulig hensynstagen til de fortøjede både.

Hvis båden ligger fortøjet med agterstævnen mod land er det forbudt, at lade motoren arbejde med skruen slået til.

§12.

Ved kørsel og parkering på pladsen skal der tages tilbørligt hensyn, således at man ikke er til gene for adgang og klargøring af både.

§13.

Al færdsel med skydeklare våben er på det strengeste forbudt. Overtrædelse af dette påbud vil omgående medføre politianmeldelse.  

Tillæg til havnereglement for Hvidovre Sejlklub Susets medlemmer

1.

Enhver sejlbåd, på land, skal i vintersæsonen være afrigget.

Alle rundholter skal umiddelbart efter afrigning fjernes eller ophænges forsvarligt i masteskuret og mærkes med såvel ejerens som bådens navn. Klargøring af rundholter må ikke foregå i eller langs masteskuret. Sallinghorn skal fjernes før ophængningen.

Alternativt kan medlemmerne benytte mastehuset i perioden 15/9 - 1/6 efter følgende retningslinier:

a.

De 2 øverste “knægtrækker” skal fortrinsvis anvendes til mastelængder mellem 13 m. og 14,5 m.

De 3 nederste “knægtrækker” kan anvendes til mastelængder på max. 13 m.

Det skal anføres, at den ene “halvdel” af nederste “knægtrække” er mærket “klubbens både” og således ikke kan anvendes af andre medlemmer.

b.

Masterne må kun anbringes i et lag.

Såfremt et medlem ønsker at anbringe en mast på allerede liggende master, sker dette med fuld erstatningspligt overfor eventuelle skader på underliggende master. 

Forsvarlige mellemlægning af skumgummi eller lignende må derfor stærkt anbefales og kan i øvrigt altid kræves af ejeren af de underliggende master uden at retten til erstatningskrav fortabes.

2.

Både der henstår på pladsen efter den 15. Juni, kan af havneudvalget kræves flyttet af ejeren til en nærmere anvist plads. En bådejer, der ikke følger en skriftlig henstilling herom, må påregne, at båden flyttes på ejerens regning. Betales regningen ikke inden en måneds frist, er klubben berettiget til, jf. lovene § 14, at ekskludere medlemmet.

3.

Bådejere kan uden vederlag få elektricitet til støvsugning, slibning m.m. Ønskes elektricitet til ombygning, reparation eller lignende, skal der træffes særlig aftale med havneudvalget.

Enhver form for el.opvarmning er forbudt, og ved benyttelse af elektricitet skal stærkstrømsreglementet overholdes.

4.

Bådejere, hvis båd er klar til søsætning efter den 1. Maj, har krav på fri passage. Såfremt dette ikke kan efterkommes, kan både, som er til hindring, uden varsel blive flyttet.

5.

Ethvert medlem, der bruger klubbens grej, er ansvarlig for dette og har erstatningspligt i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst.

6.

Ansøgninger til ledige pladser i havnen skal være havneudvalget i hænde inden 30/11.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ejerens navn og adresse, bådens navn, type samt længde og bredde. Tildeling og bytning vil finde sted efter klubanciennitet og størrelsen på de ledige bøjepladser. Intet medlem kan disponere over mere end en bøjeplads.

Opmåling af bådene foretages af pladsmanden eller af havneudvalget.

7.

Overdragelse af en bøjeplads er ikke tilladt, men et medlem kan dog udlåne sin bøjeplads til et andet medlem for et tidsrum på max. 14 dage. Hvis en bøjeplads er ledig i en længere periode, skal dette meddeles havneudvalget, der kan disponere over pladsen indtil indehaveren er tilbage.

Ved familiekontingent kan ægtefælle eller den hermed ligestillede overtage bøjepladsen ved dødsfald, under forudsætning af, at vedkommende overgår som aktivt medlem med båd.

For aktive uden båd, der er ægtefælle. Eller ligestillet hermed - til aktivt medlem med båd, gælder førnævnte regel ligeledes.

Afgår et medlem ved døden, kan ægtefællen eller en hermed ligestillet rette henvendelse til havneudvalget og søge dispensation fra klubbens almene regler, således at bøje- og vinterplads kan beholdes, indtil båden er solgt. At kontrolmæssige hensyn kræves det dog, at dispensationen fornys hver 3. Måned ved henvendelse til havneudvalget. En sådan dispensation kan som regel ikke gives mere end 4 gange, svarende til en tidsfrist på 12 måneder.

Havneudvalget har fuld dispositionsret over en bøjeplads, såfremt kontingentet ikke er rettidigt betalt.

8.

Hvis et medlem, der har fået tildelt skab af klubben, sælger sit fartøj og ikke anskaffer nyt fartøj, skal vedkommende senest ét år efter salgsdagen stille skabet til klubbens disposition.

9.

Ved overtrædelse af nærværende havnereglement eller tillæg til havnereglement, kan lovenes § 14 om eksklusion m.v. bringes i anvendelse. 

 

Ordensreglement for Hvidovre Havn:

1. 

Enhver der færdes indenfor havneområdet, er pligtig til at følge de anvisninger og henstillinger, der gives af pladsmanden eller Hvidovre Sejlklub Susets bestyrelse.

2. 

Al færdsel og ophold indenfor havneområdet sker på eget ansvar.

3. Motor- og cykelkørsel på molerne er ikke tilladt.

Ved kørsel og parkering på pladsen skal der tages tilbørligt hensyn, således at man ikke er til gene for adgang og klargøring af både.

4.

Det er forbudt at henkaste affald på landarealerne, i vandet og på molerne.

Alt affald skal anbringes i de opstillede affaldscontainere og  sække.

5.

Al unødig støj indenfor havneområdet er forbudt.

6.

Hunde må kun medtages på havneområdet, når de føres i snor, og al urenlighed fra hunde skal omgående fjernes af ejeren.

7.

Fiskeri, badning, windsurfing og sejlads med vandscooter i havnen er ikke tilladt.

8. 

Trailere skal hensættes på anvist plads