Referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2011, kl. 19:30.

 

Deltagere:       Lasse Petersen

                        Per Nielsen

                        Hans-Henrik Andersen

                        Ronnie Andersen

                        Kim Madsen

                        Bent Hornstrøm (referent)

 

Afbud fra:       Bjarne Claesen-Nyquist

                        Keld Christensen

                        Søren Overgaard

 

Dagsorden:     1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

                        2. Regnskabsoversigt

                        3. Havnen

                        4. Klubhuset

                        5. Generalforsamling

                        6. Bordet rundt for orientering

                        7. Eventuelt

 

1.  Referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Referatet blev godkendt.

2.  Regnskabsoversigt (v/Per Nielsen):

Regnskabet for 2010 er med et overskud på ca. 20.000 kroner blevet godkendt af revisorene og vil dermed blive tilsendt Hvidovre Kommune.

Bamsefondens 2011-budget på ca. 20.000 kroner er sammen med en donation på 10.000 kroner fra Torm-fonden blevet anvendt til at anskaffe en Feva-jolle til klubben.

3.  Havnen (v/Hans-Henrik Andersen):

Der har været møde med Hvidovre Kommune den 17. marts vedrørende opsætning nye el- og vandstandere. Der er i første omgang bevilget budget til opsætningerne på sydmolen.

Der har været møde med Hvidovre Kommune den 23. marts, hvor budget til renovering af bolværk og broer blev meddelt bevilget. Som det vigtigste vil reparationen af flydemolen efter planen blive indledt den kommende mandag.

Pukkelhvalerne har lagt nyt tag og opsat nye tagrender på værkstedet og traktorskuret.

Den store kran (den nye) er blevet eftersvejset for at opnå forbedret stabilitet.

Havneudvalget har indkøbt et professionelt partytelt på 14 x 6 meter med bundramme til brug for klubbens arrangementer, fx H-bådsstævnet og klubben 90 års jubilæum i 2012, og vil ved disse begivenheder blive opstillet på sydsiden af klubhuset, mod masteskuret. Teltet udlånes ikke.

Den planlagte etablering af låse på havnens vandhaner er fortsat under overvejelse.

Samarbejdet med vores nye pladsmand Birger og afviklingen af havnens daglige drift forløber tilfredsstillende.

4.  Klubhuset (v/Ronnie Andersen):

Der er blevet opsat lys-sensorer på toiletterne.

Der er installeret nyt skab til rengøringsremedier på dametoilettet.

Klubhusets tag er i meget dårlig stand og står til at blive udskiftet. I første omgang skal den del af taget på klubhusets sydside, som skal bære det planlagte solfangeranlæg udskiftes, således at arbejdet med installering af det nye varmesystem kan blive afsluttet. Hans-Henrik tager kontakt til Pukkelhvalerne omkring udskiftningen af klubhustaget.

Udskiftningen af klubhusets skydedør mod syd er med baggrund i klubbens budget udsat indtil videre

5.  Generalforsamling (v/Lasse Petersen):

Der skal findes en ny revisor og en ny suppleant til bestyrelsen. Der vil blive taget kontakt til potentielle kandidater forud for generalforsamlingen.

6.  Bordet rundt:

Per efterlyste med baggrund i budgettet et udspil omkring underholdning (musik) ved det kommende arrangement for H-bådsstævnet og standerhejsningen. Kim tager kontakt til potentielle emner.

Lasse orienterede om en skriftlig henvendelse personligt stilet til ham og Hans-Henrik (kopi blev udleveret) fra ”Dieselbanden” (medlemmerne Frank, Per og Henning), vedrørende klubbens ”atmosfære”. Lasse og Hans-Henrik har efterfølgende holdt møde med de 3 medlemmer om deres henvendelse.

Lasse orienterede om, at arrangørerne af Havnefesten i uoverensstemmelse med allerede indgået aftale mellem havnens klubber har planlagt at afholde festen den 2. juli. Suset holder fast i den indgåede aftale, og Lasse forfølger sagen med henblik på, at Havnefesten som aftalt bliver holdt i August måned.

Lasse orienterede om, at Susets fremtidige brugsretsaftale med Hvidovre Kommune er faldet på plads.

Lasse orienterede om, at Forretningsudvalgets planlagte månedlige koordineringsmøde med vores nye kok (Jon) holdes første gang den kommende onsdag.

7.  Eventuelt:

Den anvendte tilmeldingsprocedure for næste uges Bengnaverfest blev drøftet.