Generalforsamling 28. april 2011.

Formanden, Lasse Petersen, åbnede generalforsamlingen og bad personer der ikke var medlem af klubben om at forlade lokalet.

Dagsordenens pkt. 1, Valg af dirigent.

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Jan Hansen som dirigent.

Da der ikke var nogen modkandidat blev Jan Hansen enstemmigt valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet indkaldelsen, trykt i Røgvandet, var modtaget for over 2 uger siden.

Derefter gav dirigenten formanden ordet for beretning.

Dagsordenens pkt. 2, Beretning.

Siden sidste generalforsamling har jeg fået meddelelse om, at 3 af vore sejler venner er afgået ved døden.

Det drejer sig om følgende:

Erik Orsholt

Henning Nielsen, ”Skumbananen”

Grethe Uglebjerg

Jeg vil gerne bede forsamlingen om at rejse sig op og mindes vores klubkammerater med et øjebliks stilhed.

Æret være deres minde

 

 

 

Medlemsstatistikken for klubben ser således ud ved årsskiftet

Aktive med båd:                                           186 ( Tilbagegang på 62 )

Aktive uden båd:                                             68                                     (  Fremgang på 3  )

Juniorer:                                                           7                                    (Tilbagegang på 2)

Optimister:                                                      10                                    ( Fremgang på  5 )

Passive:                                                              32                                         (  Tilbagegang på  8)

B + U                                                                    32                                         (  Tilbagegang på 7 )

I alt                                                                       335                                    (  Tilbagegang på 71 )

Der har generelt været en tilbagegang på de fleste grupper. Det vil være vigtigt at vi får medlemstallet op igen. Dette kan kassereren sikkert tale med om.

Det er dog sådan, at den gamle opgørelse altid blev foretaget ved årsskiftet, altså inden der blev opkrævet kontingent. Den nye er baseret på tallene efter seneste kontingentbetaling.

I den forgangne periode har vi fået fornyet brugsretsaftalen med Hvidovre kommune.

I det oprindeligt fremsendte forslag var spilskur, værksted, traktorskur og tankanlæg pludseligt forsvundet. Dette medførte blandt andet en debat i kommunalbestyrelsen, hvilket gjorde os opmærksom på problemet.

Efter vi protesterede over dette, er det igen kommet på plads, således at vi igen har brugsretten over disse arealer. Vi fik endvidere tilføjet arealet ved mastekranen.

Aftalen er fornyet med en periode på 5 år.

Dette er i øvrigt den årrække som Hvidovre kommune tilstræber for samtlige klubber på havnen.

Den eneste undtagelse herfra, er søspejderne.

2010 var også året hvor Per Grønning valgte at opsige sin stilling som Hovmester.

Dette gav anledning til mange rygter etc. som ikke just var gavnlige.

Med hensyn hertil, vil jeg blot henvise til side 3 i september udgaven af Røgvandet.

Efter nogen annoncering og et samtaleforløb, har vi ansat Jon Rasmussen som ny marketender.

Jon startede langsomt op i november og december, og igen februar, marts, april.

Fra påske er vi oppe på fuld åbningstid.

Forretningsudvalget, bestående af Per, Henrik og Lasse, har en løbende dialog med Jon, med det formål at gøre alle tilfredse. Det er nok ikke 100 % muligt, men vi tilstræber at nå så høj en procent som mulig.

Skulle i have ros, såvel som ris, hører vi meget gerne herom, således at vi opnår det bedst mulige resultat.

Udover disse ting, er der sket en masse.

Dette vil fremgå af beretningerne fra de enkelte udvalg.

Slut på formandens beretning

Dirigenten spurgte herefter om der var nogen spørgsmål til formandens del af beretningen.

Da dette ikke var tilfældet, gav dirigenten ordet videre til Havneudvalget .

Havneudvalget ved Hans Henrik Andersen.

Alle pladser blev lejet ud i 2010 så det gik jo rigtig godt og de fleste bådende kom i vandet og fik en dejlig sommer.

Så blev det vinter.

Den 21 /11 blev vandet stift, så der var en del der ikke nåede at komme på land.

Isen tog til, og de sidste optagningsdage ,kunne der ikke tages både op, så ikke alle kom på land.

Ja, man skal ikke vente til sidste øjeblik, men en stor tak til Jan, Kenneth og Birger det var godt gjort.

Isen var også hård ved havnen.

Den tog flydebroen og bølgebryderen, men det skulle været blevet lavet nu.

Så er der ”pukle” hvalerne.

De har lavet skuret til højtryksrenseren ved slæbestedet.

Sat lister ved vinduerne her i klubhuset for at tage træk.

Lagt nyt tag på traktorskuret

Rotte sikret maskeskuret hele vejen rundt.

Ryddet op på pladsen og meget mere.

En stor tak til dem alle. De gør stor gavn.

Så tak til ”puklerne”

Hvidovre Sejlklub SUSET har fået lov at blive fadder til en hjertestarter. Den har vi fået af Trygfonden.

Det var en rigtig julegave vi fik her i Suset.

Hjertestarter bliver sat op i forgangen ved herre wc’et

Sejlklubben har udvalgt 12 vi ved kommer meget på havnen, og de vil få et lille kursus i hjertestarteren.

 Vi takker Trykfonden for hjertestarteren.

Det bliver Hvidovre havn og dem der kommer på havnen meget glade for.

Keld Holm spurgte om vand på molerne og formanden orienterede om planerne.

Optimist afdelingen ved Niels Jensen.

Året 2010 har nok været det bedste år i min periode.

 

Vi har en grundstamme på 10 stabile sejlere i alderen 9 til 14 år, som alle elsker at sejle.

 

I sommerhalvåret sejles der hver mandag fra 17:00 til 20:00, med efterfølgende bad, popcorn og varm kakao.

 

Højdepunktet for 2010 var Stegelejeren, hvor vi deltog med 4 optimister og en Zoom-sejler. I alt var der 48 sejlere med på lejren.

 

Stegelejren var sjov, for det kan godt være, at vi hygger lidt meget med børnene, og bader ligeså meget som vi sejler kapsejlads, med det viste sig, at vores sejlere fint kunne følge med B-sejlerne og i enkelte tilfælde også A-sejlerne, så det var både stolte børn og forældre, der vendte hjem fra lejeren. På den kommende Stegelejer regner vi med, at der deltager 8 sejlere fra Hvidovre.

 

Sidst på sæsonen var vi på besøg hos Brøndby Strands sejlklub, hvor vi deltog i kapsejlads med 2 optimister - det var den weekend hvor Mumm Stelton Cup blæste helt fra hinanden.

 

En enkelt sejler har været på Regelkursus 1, som også blev afholdt i Brøndby Strands Sejlklub. 

 

I vinterhalvåret mødtes vi traditionen tro, til pizza og opdatering af behov og ønsker til den kommende sæson.

 

Vi ser frem til sæsonen 2011, hvor vi udvider vores flåde med en ny Feva-jolle, så der bliver mulighed for at øve samarbejde på tværes af gruppen af sejler

Juniorafdelingen ved Morten Halberg.

Alle de andre år, har jeg kunnet meddele, at der var aktivitet på vandet og i klubhuset og fremgang i medlemsskaren.

2010 kan ikke siges at have været det store sejler år for juniorafdelingen desværre.

Den ene Yngling var på land hele året.

Den anden Yngling havde en begroning i bunden, da den kom op af vandet, som jeg aldrig nogen sinde har set før.

Der blev sejlet et par gange, men slet ikke i det antal det har været sejlet tidligere år.

Den manglende aktivitet skyldes for en stor del, at jeg er blevet beskæftiget med andre ting i klubben, og ikke har haft den fornødne tid til at nurse juniorerne sidste år.

Det tager jeg nu konsekvensen af, og træder fra som juniorleder.

Et job jeg har haft siden 1995 med stor fornøjelse og mange spændende oplevelser.

Jeg takker af, og vil altid mindes alle de gode år, det har givet mig at være juniorleder i Hv.S.

Jeg håber på, at der er en anden i klubben, der vil tage en tørn ved "roret".

Jeg står gerne til rådighed ved opstarten for en ny juniorleder så længe det ønskes.

Der er en håndfuld juniorer, som er medlem af afdelingen, og de vil gerne ud og sejle.

Jolleafdelingen ved Jørgen Lindhardtsen.

Vores, efterhånden få, aktive OK sejlere har deltaget i mange stævner i den forløbne sæson.

Det er blandt andet blevet til en 1.ste og en 3. die plads ved DM som blev afholdt i Flensborg.

Det er også blevet til en 2. plads ved EM i Hellerup, samt en 3. die plads ved EM i Holland.

I oktober afholdt vi det årlige OK stævne med god tilslutning. Mange blev dog skræmt af meget vind og store bølger, så kun 11 gennemførte ud af 26 tilmeldte. Men stævnet blev perfekt afviklet, og der skal lyde en stor tak til dommere og hjælpere, som år efter år velvilligt hjælper til med at få stævnet afviklet på en god måde.

Vintertræningen blev påbegyndt i Vallensbæk, men sluttede i begyndelsen af december da isen kom.

Kapsejladsudvalget ved Torben Andrup.

Hvidovre sejlklub har sidste år afholdt et VM - udtagelsesstævne for H-både, med ca.30 deltagende både, samtidigt har kapsejladsudvalget  hjulpet jolleafdelingen med et efterårsstævne for OK-joller med ca. 15 deltagere og samt afholdt onsdagssejladser for kølbåde.

Stævnerne er forløbet godt, med et passende antal deltagere, selv om vejret for det meste har vist sig fra den blæsende side. Det har gået lidt hårdt ud over vores bøjer, hvor flere har revet sig løs og drevet væk.

Tabet er på 3 p- ringe og 1 bøje, men det har ikke afholdt os fra at lægge nye bøjer ud i år.  

En stor tak til Jan og Vagn for det.

Vi skal i weekenden afholde et VM- udtagelsesstævne for H-både med ca. 20 deltager hvoraf de 6 er svenske, men tilmeldingsfristen er ikke slut i skrivende stund.

At kapsejladsudvalget også er blevet blandet ind i afholdelsen af stander hejsningen  er blevet taget i stiv arm.  Håber, at det bliver en god oplevelse for alle.

Onsdagssejladserne bliver afholdt igen i år, med den lille ændring, at vi vil prøve rette  mål - tallet for  deltagerne, så der bliver en chance for at alle kan vinde. 

En stor tak til deltagerne i udvalget for, at alt dette kunne lykkes!

Seniorskolen ved Bjarne Clasen-Nyquist.

I dette år havde vi færre nye elever.

Vi havde stadig mange 2. årselever fra sidste år og havde derfor god brug for alle tre både.

Tre af vores instruktører havde besluttet at vise Sejlklubbens faner ved at deltage i det nu efterhånden faste H-båds stævne der i år allerede lå midt i april.

Vi kan roligt sige at vores nye tiltag med at danne et til flere Kapsejladshold havde båret frugt i det forløbne år da flere af vore elever deltog på andre H-både.

Da vi så til standerhejsningen fik at vide, at Korsør sejlklub havde en H-båd til salg meget billigt, slog vi atter til, og med hjælp fra ”Bamsefondet” erhvervede vi H-båden ”Tak-Tik”.

Sammen med ankomst af den nye H-båd fik vi atter alle både klargjort, i vandet og tilrigget inden start i maj måned og sejladserne kunne starte.

I løbet af sommeren fik begge H-både sejlet i mange af onsdags racene og vore elever har høstet stor erfaring i kapsejlads såvel som lært at sejle.

I efteråret kom således 9 til prøve hvor alle bestod.

Tillykke til Simon, Phillip, Stinne, Jesper, Pelle, Asger, Uffe, Roberto og Bo

Atter startede vi som de foregående år et navigationskursus i efteråret med 12 tilmeldte. Af dem kom 8 til eksamen, men desværre bestod kun de 7.

Som sædvanlig vil jeg gerne slutte med at takke mine instruktører for deres store indsats.

Tak til Ronnie, Jan Hansen, Daniel, Ole, Kasper, Kim Jan Schöenweller, Leif og Bent og endelig til vores censor Harry.

Klubhusudvalget ved Ronnie Andersen.

Der er blevet installeret nyt gasfyr. Dette er dog ikke færdigt monteret, da solfangerne skal monteres på det nye tag.

I køkkenet er der i forbindelse med vores nye marketender sket nogle ny indkøb af materiel og udbedret nogle fejl og mangler.

Flagmasten og skiltet ved indgangs døren har i år fået den helt store tur.

En kæmpe tak til pukkelhvalerne for dette der er gjort med stor omhu.

Vi har også fået lavet en masse lys omkring huset og sensor på lyset på toiletterne

Og en masse andre  opgaver som pukkelhvalerne skal havde endnu en kæmpe tak for

Aktivitetsudvalget ved Kim Madsen.

Standerhejsning:

Den gik stort set som den plejede. Formanden holdt sin fremragende tale og Harry truttede vores flotte stander på plads, og så blev der delt sejlbeviser ud til nogle stolte gaster.

Pinse tur:

Turen gik til Køge, hvor vi havde fået lov at låne Køge Sejlklubs klubhus.

Ved 18 tiden blev der tændt op i grillen, men det tog desværre lang tid inden kullene var klar.

Næste gang tænder vi op noget før, eller lader være med at købe kul på tilbud.

Om aftenen kom ”Elvis” på besøg, og gav en koncert helt på højde med Las Vegas.

Der blev sunget og danset men der var ingen kvinder der smed deres trusser efter ”The King”.

Næste dag var der frokost i det fri, og efter vi havde spist var der dømt ”legestue”. Der blev stået på ”ski”, bundet sløjfer og kastet med tovværk.

Så vidt jeg ved, var der ingen der kom til skade.

Vi prøver igen i år, og håber der kommer lidt flere til frokosten.

Havne fest:

Fin havnefest, selvom vi helst så den holdt i august. Vi var et lille selskab, der holdt liv i havnefesten til et pænt stykke efter midnat på sydmolen.

Det kunne vi godt tænke os igen i år.

Vi rykker op til klubhuset og tænder op i den store grill, og så håber vi der kommer nogle flere medlemmer.

Der bliver sat en seddel op.

Stander nedhaling:

Igen holdt formanden sin berømte tale. Denne gang var der nogen der fik en tåre i øjenkrogen, men om det var talen eller det var fordi sæsonen snart var slut skal jeg ikke kunne sige.

Harry truttede vores stander på vinterferie og vi sang vor hjemlige hymne.

Afrigger tur:

Turen gik igen til Holmen, hvad mange sikkert er glade for, da derså er tid til nogle længere pit-stop med mere. Maden kom udefra , hvad der var delte meninger om.

Holmen er flådens område, og i den forbindelse skal jeg lige komme med en advarsel.

MP `erne bryder sig ikke om at man lader vandet op af deres flagstang.

Alle kom godt hjem igen, og der var suppe og øl i klubhuset.

Alt i alt en dejlig dag, men lidt kold.

Fisketur:

Fisketuren blev aflyst på grund af for sent opslag, og derfor for lidt tilmelding. Vi prøver igen i år, men uden bus og leje af en hel kutter.

Julepyntning:

Klubhuset blev igen rigtigt pænt julepyntet, og bag efter blev der hygget med gløgg og æbleskiver.

Juletræ:

Der kom rigtigt mange børn, og de havde taget et par voksne med til at danse om juletræet. Der blev delt slikposer ud og så kom julemanden og delte en masse gaver ud.

Det var igen svært at at finde julemanden, men Henrik fik fat i en, ved brug af trusler og snilde.

Vi må nok være lidt tidligere ude i år.

Julefrokost:

Vi havde en dejlig julefrokost med god mad og rigeligt at drikke. Efter maden spillede vi pakke leg, hvor der blev snydt og stjålet til den helt store guldmedalje. Senere blev der danset til et stort enmandsband.

Aftenen sluttede uden for mange pinlige optrin.

Nytårskur:

Der var godt fremmøde på ca. 30 medlemmer der havde trodset kulden.

Der blev kælket og drukket reparationsøl, og ønsket godt nytår.

Fastelavn:

En dejlig dag, med en masse glade børn som alle var klædt ud.

Der blev slået til tønden så det kunne høres i hele havnen, og vi fik både kattekonger og kattedronninger, som alle fik flotte fastelavnsris.

Aktivitetsudvalget vil gerne takke de mange medlemmer der har hjulpet til ved arrangementerne.

Røgvandet ved Søren Overgaard.

Røgvandet er udkommet tre gange i 2010, i månederne april, juli, oktober og februar 2011.

Redaktionen forsøgt at beskrive årets gang i klubben, med reportager fra væsentlige begivenheder, dvs. sejladser mv. Der er i hvert nummer lidt løst og fast om både lokale ting herunder specielt hvad der sker i og omkring havnen.

Også i 2010 har klubben været vært for 4. VM udtagelse i H-både. Stævne var igen godt besøgt, og har derfor været en hovedbegivenhed i året, som Røgvandet har beskrevet.

I begyndelsen af 2011 er der nedsat en ny redaktion, som i fremtiden vil stå for redigeringen af Røgvandet. Den ansvarshavende redaktør er Vagn som får hjælp af Jan, Uggi, Sten og Hanna. Vi har allerede set de først nummer af Røgvandet fra den nye redaktion, og det ser meget flot o.g professionelt ud

Fra den gamle redaktør skal der skal lyde en stor tak til medlemmerne for mange indlæg, billeder og andet stof, som er modtaget i tiden siden 2003 hvor denne tiltrådte, og ønsket om at den redaktion får nogle fornøjelige timer med at beskrive livet gang i Hvidovre Sejlklub ”Suset”.

Beretningen slut

Dirigenten spurgte herefter om der var nogen spørgsmål til beretningen

Da dette ikke var tilfældet, blev beretningen enstemmigt vedtaget.

 

 

 

 

 

 

 

Dagsordenen pkt. 3, Regnskab.

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller kommentarer til regnskabet

Uggi Bendtzen spurgte til den lave afskrivningsprocent på 4%.

Kasseren fortalte at det var revisorens ønske/forslag.

Derefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

Herefter gennemgik kassereren regnskabet for ”Bamses Legat”.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål hertil.

( Da dette ikke var tilfældet, blev regnskabet for ” Bamses Legat ” vedtaget.)

Dagsordenen pkt. 4, Valg til bestyrelse.

 

a. Kasserer         Per Nielsen            ( Enstemmigt genvalgt )

b. Bestyrelsesmedlemmer

    Bent Hornstrøm                         (  Enstemmigt genvalgt.)

   

    Hans Henrik Andersen              ( Enstemmigt genvalgt.)

                                                                               

    Keld Christensen                       (  Enstemmigt genvalgt.)

  

 c. Bestyrelsessuppleanter

Som bestyrelsessuppleanter foreslog bestyrelsen

  

     Vagn Olesen                               ( Enstemmigt genvalgt.)

    

     Lene Bendix                                  ( Enstemmigt valgt.)

d. Revisorer

Som revisorer blev

     Jan Hansen                                    ( Enstemmigt genvalgt.)

    

     Knud Lindemose                            ( Enstemmigt valgt.)

  

e. Revisorsuppleant.

     Jan Christensen                           (Enstemmigt genvalgt.)

Dagsordenen pkt. 5, Indkomne forslag.

Bestyrelsen stiller forslag til ændring af §15 fra:

”Kontingent opkræves af kassereren i 2 rater, en i februar og en i august, som skal være betalt senest d 1. marts og d. 1. september samme år.”

Til:

”Kontingent for alle medlemmer uden bøjeplads opkræves af kassereren i en rate i februar, som skal være betalt senest d. 1. marts samme år.

For medlemmer med bøjeplads opkræves kontingentet af kassereren i 2 rater, en i februar og en i august, som skal være betalt senest d 1. marts og d. 1. september samme år.”

Begrundelse: 

Ændringen ønskes for at lette administrationen, og for at komme den manglende uvilje til at betale kontingentets 2. rate til livs.

Kassereren uddybede begrundelsen for forslaget.

Forslaget blev vedtaget.

Der er indkommet forslag fra Tommy Schuler som følgende:

1.    Tommy Schuler søger bestyrelsen og generalforsamlingen om at få lov til at oprette en Mini 12 meter afdeling i Hvidovre Sejlklub Suset. Hvor Mini 12 meter både er privatejet.

2.    Mini 12 meter gruppen søger om at få den første bøjeplads ved kranen, ved slæbestedet i Hvidovre Havn.

3.    Referat for beslutninger som vedtages på generalforsamling indskrives på Susets hjemmeside.

4.    Referat for beslutninger som vedtage på bestyrelsesmøder indskrives på Susets hjemmeside

5.    Rettelse af bestyrelsesmedlemmer på Susets hjemmeside. Opdatering af nye medlemmer i alle udvalg.

6.    Forslag. Mød din bestyrelse om eventuelle spørgsmål ½ årlig.

De enkelte punkter blev behandlet separat, og medførte følgende beslutninger:

1.    Mini 12 meter hører under jolleafdelingen

2.    Bestyrelsen arbejder på at få denne plads.

3.    Vedtaget

4.    Vedtaget

5.    Opdateres

6.    Bestyrelsen stiller op til møde.

Dagsordenen pkt. 6, Eventuelt.

Formanden takkede Morten for hans indsats i juniorafdelingen, Per Grønning for indsatsen i kapsejladsudvalget og Bo Nielsen for indsatsen som revisor. Alle fik overrakt den traditionelle flaske bitter.

Derudover fortalte formanden om tankerne om at slå junior- og optimistafdelingerne sammen til én ungdomsafdeling. Der blev efterlyst hjælpere hertil.

Følgende medlemmer har været medlem i 25 år, og tilstedeværende fik uddelt 25 års nålen:

Hans Henrik Andersen,  (Tavlekærsvej)

Bjarne Jespersen,  (Gurrevej)

Tom Andersen,  (Sydkærsvej)

Stig Sørensen, (Lodsvej)

Claus Lilholt,  (Hvidovre Strandvej)

Derefter udbragte forsamlingen et leve for Hvidovre Sejlklub Suset

Generalforsamlingen slut kl. 20.50

Dato:

Dirigent.:                                                        Formand:

_________________                                    __________________

Jan Hansen                                                       Lasse Petersen