Nyhedsbrev 2021 - marts

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Nyhedsbrev marts 2021- opdateret !

Kære medlemmer

Generalforsamling
Som tidligere nævnt afholdes årets generalforsamling torsdag den 22. april og jeg vil i den forbindelse erindre jer om, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. april, i henhold til lovenes §10.

Sejlerskolen
En række af vores instruktører på klubbens sejlerskole har valgt at takke af i år, Det er naturligvis ærgerligt, men med til historien hører, at samme instruktører faktisk har sejlet med vores elever de sidste 5 – 6 år og ydet et stort arbejde for sejlerskolen, som vi skal være særdeles taknemmelige for.
Sejlerskolen er afhængig af frivillige instruktører, og har I flere år uddannet mange nye sejlere. Klubben råder over flere H-både som undervisningen foregår i.

Kan du svare ja til nogle af disse spørgsmål, så kan der være det er en opgave for dig:

·        Har du lyst til at give dine sejlererfaringer videre til andre, der vil lære at sejle?

·        Har du tid og mulighed for at afsætte nogle timer en aften om ugen, og ha det sjovt på vandet?

·        Har du lyst til at indgå i et fællesskab med andre sejlerskoleinstruktører og afdelingens leder og udvikle klubbens sejlerskoletilbud?

Vi håber der er nogle der vil overveje det og du er i givet fald velkommen til at kontakte undertegnede (20575572), Ulrik Larsen (22593036) eller Henning Thestrup (40884228) og høre nærmere.

Havnen
Jeg har valgt at medtage et uddrag af kommunalbestyrelsens mødereferat af den 23. februar 2021.(se bilag nedenfor).
Det er særdeles positivt, at der nu ser ud til at være en plan for udbedring af molerne samt det fornødne budget. Hvad der måske ikke er så positivt er, at man kun vil inddrage havnens foreninger efter administrationens skøn. Det kan betyde, at havnens foreninger er sat udenfor indflydelse i projektet. En anden ting der er værd at bemærke, er de omtalte havnedybder på 1,4 m hvor bådene ligger til kaj og 1,8 m i bassinet. Undertegnede er selv i besiddelse af en båd der stikker 1,6 m og jeg ved da, at vi har adskillige andre både med en dybgang der er større end de nævnte 1,4 m, så det ville da være rart, hurtigst muligt at få en ”uddybning” af tankerne bag det punkt.
Jeg vil foreslå, at I læser referatet igennem og kommer med jeres kommentarer til undertegnede på mail:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og så vil vi, i bestyrelsen,  forsøge at lave en sammenstilling af det og eventuelt rette henvendelse til kommune.

De bedste sejlerhilsner
Kurt Jakobsen
Hvidovre Sejlklub Suset

 

Bilag:

Uddrag af referat fra kommunalbestyrelsesmøde den 23. februar

13. Beslutning om Hvidovre Havn, genopretning af molen

Beslutningstema

Administrationen har fået undersøgt forureningsgrad og dybder i havnebassinet i Hvidovre Havn samt en foreløbig vurdering af hvilken type kajfront, der skal etableres i Hvidovre Havn.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at administrationen arbejder videre med at få udvidet Sydmolen, at sideflytte bunden i havnebassinet, at få detailprojekteret kajløsningen samt at give anlægsbevilling til det afsatte budget på i alt 12 mio. kr. til genopretning af molerne på Hvidovre Havn.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1.   at godkende, at der søges om dispensation hos Naturstyrelsen til at udvide Sydmolen.

2.   at godkende, at administrationen går videre med løsning om at sideflytte sediment i havnen, så der overalt hvor bådene ligger til kaj bliver en dybde på ca. 1,4 meter og ca. 1,8 meter i midten af bassinet, en omkostning på ca. 0,5 mio. kr.

3.   at godkende, at administrationen igangsætter en detailprojektering af havnekaj, så første anlægsetape kan påbegyndes i 2022.

4.   at give anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. på projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2021

Ad 1.-4.Anbefales godkendt.

 

Liste H stiller forslag om, at de berørte foreninger inddrages bedst muligt efter administrationens skøn, eventuelt i samarbejde med Center for Kultur og Fritid.

 

For: Liste H

Imod: Gruppe A, F, O, V, og Steen Ørskov Larsen (UP)

 

Forslaget anbefales ikke godkendt.

 

Gruppe A, O og Steen Ørskov Larsen (UP) stiller ændringsforslag om, at de berørte foreninger fortsat inddrages bedst muligt efter administrationens skøn, eventuelt i samarbejde i Center med Kultur og Fritid.

 

For: Gruppe A, F, O, V, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP)

 

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 08-02-2021

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling, herunder det anbefalede ændringsforslag anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2021

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der søges om dispensation hos Naturstyrelsen til at udvide Sydmolen.

 

Ad 2.

For: Gruppe A,F, O, Liste H, Gruppe V, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP).

Undlader: Lisa Skov (UP).

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen går videre med en løsning om at sideflytte sediment i havnen, så der overalt, hvor bådene ligger til kaj, bliver en dybde på ca. 1,4 meter og ca. 1,8 meter i midten af bassinet, en omkostning på ca. 0,5 mio. kr.

 

Ad 3.

For: A, F, O, Liste H, Gruppe V, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP).

Undlader: Lisa Skov (UP).

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen igangsætter en detailprojektering af havnekaj, så første anlægsetape kan påbegyndes i 2022.

 

Ad 4.

For: A,F, O, Liste H, Gruppe V, Ø og Steen Ørskov Larsen (UP).

Undlader: Lisa Skov (UP).

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives anlægsbevilling på 12,0 mio. kr. på projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede desuden, at de berørte foreninger fortsat skal inddrages bedst muligt efter administrationens skøn, eventuelt i samarbejde i Center med Kultur og Fritid.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Sideflytning af bund i havnebassin

Administrationen har fået rådgivende ingeniørfirma NIRAS til at vurdere forhold i havnen vedrørende kaj og havnebassin.

 

I hele havnebassinet er der udført målinger af dybden samt forureningsundersøgelser. Undersøgelserne viser, at der ikke er dybt nok i havnebassinet til etablering af en fremtidig kaj. Derfor skal der fjernes en del af havnesedimentet ind mod kajen. Da sejlerne i mange år har klaget over, at dybden er for lav i havnebassinet, er det undersøgt, hvor dybt der faktisk er i hele havnebassinet, og hvad der kræves for, at en typisk lystbåd kan sejle i havnebassinet uden at støde på grund. NIRAS vurderer, at hvis havnebassinet uddybes til 1,4 meters dybde overalt, hvor bådene ligger til kaj og 1,8 meter i midten af havnebassinet, vil de lystbåde, som holder til i Hvidovre Havn, kunne sejle der.

 

Forureningsundersøgelser viser, at havnebunden har en forureningsgrad, hvor det er dyrt at komme af med det opgravede materiale fra havbunden til godkendt modtageranlæg. Derfor foreslår NIRAS at sideflytte havbunden.

 

Sideflytning af havnebassin kræver en nærmere undersøgelse af miljøforhold. Tilladelse til sideflytningen skal efterfølgende vurderes og gives af Plan- og Miljøafdelingen i Hvidovre Kommune.

 

Udvidelse af Sydmolen - dispensationsansøgning

I forbindelse med vurdering af fremtidens kajkonstruktion er det fordelagtigt at udvide Sydmolen i bredden og i højden. Det vil tjene tre formål:

-         Øge bredden af molen - vil sikre at der er plads til den tekniske konstruktion til kajen.

-         Hæve molen - vil sikre at tekniske installationer ikke bliver ødelagt af fremtidig stormflod.

-         Det ekstra stykke areal – 3-6 meter i bredden, vil give mulighed for at udvidelsesarealet kan benyttes til rekreativt område, og derved give en bedre mulighed for rekreative oplevelser.

 

Hvor molerne afgrænses af stenene i vandet, begynder Natura 2000 området, hvor det ikke er tilladt at etablere forandringer. Det er Naturstyrelsen, der kan give dispensation til at udvide Sydmolen ind i Natura 2000 området.

 

Administrationen mener, der er gode begrundelser for, hvorfor molen skal udvides, og derfor bør der indsendes en dispensationsansøgning til Naturstyrelsen.

 

Da havbunden er forurenet, er det ikke muligt at benytte denne til indbygning i forbindelse med udvidelse af molen. Jorden skal derfor komme udefra. Da der i øjeblikket er mangel på renjordsdepoter i Københavnsområdet vurderer administrationen, at det ikke bliver et problem med at få jorden tilført til moleudvidelsen.

 

Hvis kommunen får dispensation til moleudvidelsen, skal der efterfølgende udarbejdes et detailprojekt for, hvordan udvidelsen skal etableres samt udbud til entreprenør, som kan foretage jordpåfyldningen.

 

Der vil formentlig skulle foretages en miljøvurdering (VVM) ved en udvidelse af Sydmolen. 

 

Fremtidens kajkonstruktion

NIRAS har undersøgt 5 forskellige løsningsmodeller for Hvidovre havns fremtidige kajkonstruktion. De varierer i pris fra 10 -17 mio. kr. Der er fordele og ulemper ved alle konstruktioner. Der er i løsningsforslag lagt vægt på, at det bliver den samme type kajfront hele vejen rundt i havnen, og at den bliver så vedligeholdelsesfri som muligt.

 

Derfor er NIRAS kommet frem til, at den bedste løsning er en Københavnerspuns, som findes i mange havne. Denne løsning er estimeret til ca. 12 mio. kr.

 

Administrationen ønsker i løbet af 2021 at detailprojektere denne løsning og herefter at orientere brugere af havnen om løsningen. Den første etape forventes at kunne udbydes i 2022.

 

NIRAS har vurderet, at den midlertidige lappeløsning, som blev etableret på Nordmolen kan holde et par år. Administrationen holder løbende øje med udviklingen.

 

Tidsplan for projektet

Da der er flere myndighedsprocesser involveret, en del detailprojekteringer og udbud, må tidsplanen betragtes, som meget foreløbig.

 

2021

-         Miljøvurdering og tilladelse til sideflytning af havnebassin

-         Udførelse af den fysiske flytning af havbund oktober-november 2021

-         Ansøgning om dispensation til udvidelse af Sydmolen i Natura 2000 området

-         Detailprojektering i forhold til udvidelse af mole, vurdering af teknisk konstruktion for opfyldning, økonomi og udbudsform i forhold til opfyldning

-         Detailprojektering af kajtype, orienteringsmøde på havnen for brugere af havnebassinet

2022

-         Etablering af den første etape af ny kajfront

-         Udvidelse af sydlig mole med jord

Politiske beslutninger og aftaler

I budgetforliget 2020-2023 blev der afsat i alt 9,5 mio. kr. til renovering af molen på Hvidovre Havn.

 

I budgetforliget 2021-2024 er på der afsat yderligere 3 mio. kr. i 2024 på projektet.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten for 2020 er der på projekt 2516 Hvidovre Havn genopretning af molen afsat 0,5 mio. kr. i 2020 til forundersøgelser for genopretning af mole.

Der er på investeringsoversigten i årerne 2021-2024 afsat 3 mio. kr. årligt til renovering af havnen.

 

Der søges om anlægsbevilling til det samlede budget på 12 mio. kr. i 2021-2024.

 

Sammenfatning af projektets økonomi

Mio. kr.

Budget 2020

Budget 2021

Budget 2022

Budget 2023

Budget 2024

Samlet anlægs-sum

Projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen

0,5

3,0

3,0

3,0

3,0

12,5

 

Sammenfatning af projektets anlægsbevilling

Mio. kr.

Nuværende anlægsbevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

Samlet anlægsbevilling

Projekt 2516 Hvidovre Havn, genopretning af molen

0,5

12,0

12,5

 

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen.

 

Hvidovre Kommune ejer Hvidovre Havn, og kommunen kan ifølge kommunalfuldmagtsreglerne lovligt anvende midler til at vedligeholde egne ejendomme og anlæg.

 

Efter miljøbeskyttelsesloven, § 27, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af den 25. november 2019 med senere ændringer, må stoffer, der er aflejrede i vandløb, søer eller havet, ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet.

 

Efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, må visse virksomheder, anlæg eller indretninger ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

 

En udvidelse af Sydmolen er omfattet af denne bestemmelse.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag