2.4 Meter

Indmeldelse Tolveren

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv

Indmeldelse i Tolveren

 

Deltagelse i Tolveren kræver til enhver tid medlemskab af Hvidovre Sejlklub "SUSET".

Medlemskab af "Tolveren" med adgang til at benytte klubbens Mini12´er både koster det til enhver tid gældende takst jvf. klubbens kontingenter - se oversigten her: KLIK HER

 

 

 

 

Mødereferatet hos Tolveren

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Nedenfor vil du finde de seneste mødereferater fra vores møder:

 

Mødenotater fra d. 10 marts 2016
til stede: Jan, Søren, Thomas, Tommy og Steen
Hjemmeside redigeres i forhold til de nye sejldage i 2016.
Scholseforeningen kontaktes direkte evt. via Dansk Sejlunion - Steen tager kontakt.
Søren er i gang med at skifte bank og når dette er sket sendes kontingent opkrævning ud.
Mastepåsætning og klargøring af bådene er flyttet til d. 16 april 2016 kl. 11:00 i håb om at vejret holder.
Tovværks labels til forklaring ag tovværk på frølårene laves. Steen printer og Tommy sender teksterne. Hensigten er at alle klubbåde skal opsættes end mht. tovværksplaceringerne på panelet.
Jan har tilbudt at lave bådnavne til de manglende klubbåde - Bådformændene sender mail til Jan.
Kort over Kalveboderne med bøjemakering mm. sender Søren til Steen der sørger for print af disse i A3 format, så de kan opsættes ved bådene i A-stativet.
Jan vil undersøge muligheden og pris for T-Shirts med logo der kan sælges i klubregi. Tommy taler med Vagn og logo evt. med inspiration fra svenskerne.
Støbning af låg - afventer varmere vejr da der ikke er varme indendørs på værkstedet.
Opfordring ! Pas på jer selv og hinanden når vi sejler - vær opmærksomme på hvis en af kammeraterne ikke sejler som det kunne forventes - Hør ham om han er OK ! Bekymringen kan være der efterhånden er en del ældre sejlere der kunne gå hen og få det dårligt på en sejlads. Der opfordres til at vi alle installerer "112" appen på vores mobiltelefoner. "112" appen kan man ringe direkte til 112 der så kan aflæse vores GPS position. Har du brug for hjælp til at installere den, så tal om det med de øvrige som så vil hjælpe. OBS. husk en vandtæt løsning når du har din mobil med på havet !
HUSK kapsejlads regel undervisning - næste gang d. 5 april 2016 kl. 19:00 i "bestyrelsesrummet".
Vel mødt på havnen d. 16 april kl. 11:00 til klargøring.  

 

Mødenotater fra møde i TOLVEREN d.11/2-16

Tilstede:   Bjarne C. Nyqvist, Tommy Schuler, Søren Overgård, Sten Larsen, John Eirfeld og Jan Hansen.

Sejltidspunkter: Stort flertal for sejlads mandag kl. 11.00 tirsdag kl. 18.00 og torsdag kl. 18.00.

Der udlægges bøjer til sejlads med bogstaver på. (Søren)

Der laves kort over området og angives, hvor der kan sejles for nye medlemmer. (Søren)

Der etableres regel og taktik kursus tirsdag d.15/3 og tirsdag d.5/4 begge dage kl. 19.00. Sejlerskolen inviteres også. (Søren)

Lau har inviteret os med tovværkskursus hvis det har interesse. Hold jer opdateret via hjemmesiden.

Der bliver oprettet en mailadresse direkte til mini12meteren (Bjarne / Steen).

Der bliver lavet en hygge og kapsejlads d.30/4-16 startende  kl. 10.00. Husk der er standerhejsning denne dag kl 16:00.

Søren vil snakke med Vagn om bankskifte.

På 47eren er der ved at blive malet bund og fribord og der skal males dæk på 119eren.

Der kommer nye billeder og tekst på tavlen ved mini tolverne på havnen (Tommy).

Der blev udleveret en ny medlems liste for 2016.

Søren sendes e-mailadresser så Steen kan kontrollere at alle er med på listen.

Mobiltelefonnumre skal sendes til Steen, der laver en fælles liste der sendes ud så vi kan sende SMS til hinanden i forbindelse med ekstra sejladser eller lign.

Næste møde er 7 april 2016 kl. 19:30

 

TOLVERENs møde 1.  2016 

Møde den 7 januar 2016 kl. 19.30 i klubens bestyrelses rum

 Mødedeltager John-Henrik-Thomas-Keld og Tommy

 1. Der var et stort ønske at huske at få TOLVERENs hjemmeside opdateret.

2. Sejladser.  Mandag sejladser fast holdes kl. 11.00. Ønskes at flytte onsdag til Tirsdag kl. 18.00 at flytte fredag til Torsdag kl. 18.00.

3. Der ønskes at der blev lagt bøjer ud, som kunne bruges til kapsejladsbaner. Da de grønne mærker skabte forvirring for de nye sejlere.

4. Der ønskes et oversigtkort over Kalveboderne, så man som ny kunne se hvor man kan sejle.

5. Der blev spurgt om vejning af mini 12m bådene. Vi skal låne en vægt til det hos Dansk Sejlunion. (Henrik henter)

6. Der var ønske om at få en telefonliste på de medlemmer som er aktive med at at sejle med mini 12m så man kan smse  til hverandre om man kan evt. sejle uden for sejlerdagene.

7. Der var ønske fra de nye sejlere om at få en bedre forståelse på kapsejladsreglerne. Det kunne være på torsdagsmøder, som kan vare  ca. 1 time til at gennem gå kapsejladsregler.

8. Der også et ønske om en fast mail til TOLVERENs adresse.

9. Forslag om at få et Kalvebod CUP d. 30 April med  en kapsejlads med 3-4 sejladser og med hygge bagefter med pølser og brød, øl og vand, kaffe og the og kage måske boller.

10. Der er ønske om at få bygget nogle forme til at støbe låg til mini 12m. Den bliver vi nødt til at tage op på næste møde i februar, da mini 12m er så forskellige.

11. Et stort ønske om at blive oplyst om hvornår næste møde er i god tid ps. helst senest 2 dage før.

12. Der blev også spurgt til hvor mange medlemmer er vi i TOLVEREN. 

 / ReferentTommy

Referat fra møde d. 17 september 2015
Til stede: Vagn, Tommy, Henrik, Steen, Søren, Keld, Dennis, John og Jan

Regnskab 2014:
Regnskabet gennemgået af kasseren.
Regnskabet godkendes af de fremmødte.
Det er aftalt at bank skiftes snarest muligt for at undgå de høje gebyrer der er i nuværende bank.
Vagn og Søren iværksætter det snarest.

Gennemgang af klubbåde:
Når der afrigges skal samtlige både gennemgået for fejl / mangler og der skal hjemkøbes mindre lager af manglende dele til at få bådene på toppen inden foråret.

Sejldage resten af 2015:
Det aftales af onsdag udgår resten af 2015.
Onsdagen erstattes af søndag kl. 11:00
Mandag kl. 11:00 fastholdes.
Sejlads i 2015 afsluttes d. 1/11-2015 med mindre vejret tillader yderligere sejlads.
Den sidste sejldag er en arbejdsdag hvor det forventes alle kommer og er med til at afrigge bådene samt sætte presendinger på.
Presending indkøbes til vinteropbavaring. Indkøbes i samarbejde med Jan.

Mini12 stævne - Internt:
Internt stævne afholdes d. 27-9 kl. 11:00
Alternativ dato såfremt det er dårligt vejr er d. 11/10 kl. 11:00
Der arbejdes på at lave 2 forskellige heat - et hvor du sejler din egen / sædvanlige båd og et heat hvor der trækkes lod om bådene.

Retrocup 2016:
Vi skal inden jul have indbudt andre klubber til Retrocup 2016 i Hvidovre.
Det er aftalt at stævnet afholdes den sidste weekend i maj 2016.
Steen undersøger muligheden for evt. at afholde det i Københavns Havn.

Kom og prøv mini12:
Det aftales at der er åbenhusdag i forbindelse med standernedhaling d. 3 oktober 2015 kl. 12:00
Vi skal have sat opslag i klubben og på hjemmesiden !

Der er kommet forslag:
1:
Når sejl gennemgået inden vinteren mærkes de tydeligt med hvilken båd de tilhører !
2:
Overskydende sejl skal rigges til "blæsevejr" - vi skal tale med Torben om han kan hjælpe med at forkorte 2 sæt sejl.
3:
Kapsejladsregler:
1-2 aftener i løbet af vinteren gennemgås kapsejladsregler evt. sammen med seniorskolen.
DSU har dias.
Søren undersøger om de kan lånes og dato findes.
4:
Vi skal have vejet alle både til foråret. - Søren låner vægt i DSU.

Referent
/ Steen

 

 

Generalforsamling d. d. 9 april 2015 i Mini 12 afdelingen.

Der var 9 fremmødte medlemmer.

Tommy indledte mødet og bød alle velkommen.

Tommy fortsatte med en kort oprids af at vi nu har 4 både samt 1 lånebåd til vores rådighed i afdelingen + dem der har deres egen private båd.

Der mangler pt. klargøring af 2 både.

10 april vil være vores første sejladsdag – vi mødes kl. 16:00.

Resten af sæsonen vil der fast sejles mandage kl. 11:00 – onsdage kl. 17:00 samt fredage kl. 16:00 såfremt vind og vejl tillader dette. Vi sejler i vind mellem 2-7 m/s.

Regnskab

Foreløbigt regnskab er modtaget fra Kasseren der desværre ikke er til stede, hvorfor regnskabet ikke godkendes.

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling for at få dette på plads.

Mini 12 afdelingen

Adelingen har hidtil været stiftet som en andelsforening med en andel pr. medlem på 500 kr.

Idet Bamsefonden har overtaget vores både er dette ikke længere relevant med en andelsforening.

Det foreslås at andelen overgår til et indskud i stedet.

Ændringen kræver ændringer i vores vedtægter – dette er ikke forberedt og udsendt rettidigt, hvorfor dette ligeledes må behandles på en ekstra ordinær generalforsamling.

Det foreslås at der arbejdes på at afdelingen fremover betegnes som 12´er afdelingen som værende en del af jolleafdelingen i Sejlklubben Suset.

Susets bestyrelse skal konsulteres på ovenstående inden den ekstraordinære generalforsamling.

Båds formænd

Det er besluttet at der for at holde styr på vedligeholdelse af bådene at der udpeges en båds formand. 

Bådsformanden skal holde øje med at en bestemt båd vedligeholdes.

Til brug for dette laves en logbog til hver båd, hvor det er muligt at påføre evt. fejl eller mangler på en given båd.

Bådsformanden vil i forbindelse med sejllads, have 1. ret til at sejle i den båd han er bådsformand for.

Følgende bådformænd er udpeget:

Båd nr. 47: Frank Lyhne

Båd nr. Half/Half: Tommy Schuler

Båd nr. 49: Dennis 

Båd nr. 119: Søren Overgaard

Båd nr. 78: Jan Hansen

Der blev endvidere drøftet om at fastsætte en fast vedligeholdelses dag hver måned. Der blev talt om f.eks. den første lørdag i hver måned kl. 11:00, men dette tages med på vores ekstraordinære generalforsamling til endelig beslutning.

Prøvesejllads

Der er fastsat en dag for at medlemmer af Suset kan komme og få en prøvetur.

Dagen er fastsat til d. 25 april kl. 12:00 – i forbindelse med standerhejsning.

Opgaver er fordelt således:

Steen Larsen sejler en motor følgebåd / gummibåd

Tommy Schuler og John Eierfeldt står for instruktion til vores prøve gæster samt klargøring af bådene.

Opslag til opslagstavlen udarbejdes af Tommy Schuler.

Kalvebod race / intern kapsejllads

Det er aftalt at der gennemføres et internt stævne d. 9 maj 2015 kl. 10:00.

I lighed med Retro Cup sidste år gennemføres kapsejladsen med indledende heat i forskellige både, hvor vinderne går videre osv.

Sejladsen gennemføres i vind mellem 2-7 m/s

Tilmelding sker til Tommy Schuler – Liste udfærdiges og ophænges på opslagstavlen.

Vejning af bådene

Vi er i vinterens løbet blevet klogere mht. hvor meget vores både må veje.

Vi vil ved lejlighed låne vægten af Dansk Sejlunion for kontrol af vores både / både private og klubbens.

BB10 mesterskab

Vagn Hansen foreslår at Mini 12´erne planlægger at følge BB10 vinderne i havn for at synliggøre vores aktivitet i havnen.

Der blev ligeledes talt om at der kunne være sjovt at tilbyde borgmesteren en tur i en Mini 12.

Vagn vil arbejde videre med ovenstående.

Tak for en god og iderig generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes snarest muligt efter Susets generalforsamling er gennemført og Bestyrelsen er blevet hørt omkring vores tilhørsforhold i Sejlklubben Suset.

/ Referent

Steen Larsen

 

Møde d. 19 marts 2015:

1. Arbejdssøndage den 22 – 29 – marts kl. 11.00

2. Start på sejladser onsdag efter påske - onsdag den 8 april kl. 17.00

3. Vi talte om HVS medlemmer kunne tilmelde sig til prøve sejlads. før stander hejsning den 25.04.2015  

4. Prøve sejlads den 25 april fra kl. 12.00 til 15.00 følgebåd vil følge de uøvet sejler.

5. Vi talte også om at bamsebåde må ikke sejle ud alene, der skal være minium 2 både når der skal sejles.

6. Hvis der under sejllads opstår fejl / mangler skal du ringe til Jan tlf. 23441847 eller Tommy tlf. 22137057

7. Der er faste sejl dage mandag kl. 11.00 – onsdag kl. 17.00 – fredag kl. 16.00

8. Der blev talt om en forårs sejlads for HVS medlemmer Kalvebod Cup den 7 maj 2015 i mini 12m. Sejladsen skal forgå ud for den sydlig mole. Der skal sejles i 3 stk. bamse både.

 

Møde d. 19 februar 2015:

Vi havde endnu et hyggeligt uforpligtende møde hvor vi fik en god snak.

Vi er på mødet blevet enige om følgende:

1:
Kontingent skal være betalt inden fredag d. 13 marts 2015.
Kontingentet er kr. 100,- årligt.
For nye medlemmer skal der tillige betales en indskud på kr. 500,- (dvs. første år betales kr. 600,-)
Beløbet kan indbetales på Bank reg: 1551 Konto : 11297846.

2:
Generalforsamling afholdes torsdag d. 9 april 2015 kl. 19:00 i Susets bestyrelsesrum.

3:
Klargøring af både.
Det er aftalt at vi i år starter tidligt på grund af det milde vejr.
Vi starter med at sætte de både ud på pladsen som kun kræver en mindre vedligeholdelse for at være klar til den nye sæson.
Øvrige både der skal arbejder lidt mere på forbliver i teltet, så vi kan komme og arbejde i læ for vind og vejr.
Vi mødes til fælles arbejdsdag d. 7+8 marts kl. 11:00-14:00.
Når vi mødes aftales de næste arbejdsdage efter behov.

4:
Vi talte endvidere om hvordan vi skal planlægge vores sejlladser.
Vi talte om at mandag kl. 11:00 fortsætter som tidligere.
Onsdage havde vi sidste år succes med og vil fortsætte dem.
Vi tænker dog at vi om onsdagen vil sejle lidt længere ture for at vi alle - nye som gamle kan finde os til rette i vores både, få lidt instruktørhjælp til at få trimmet undervejs og se hvad der virker for den enkelte.
Vi tænker at disse sejlladser bliver nogle hyggeture - rundt om øen - til Sydhavnen - rundt om Kalveboderne  eller ligende alt vejret. Nogen gange med en kande kaffe med i bagagen.
Fredage - Søndage har vi endnu ikke talt færdige om. Vi savner lidt mere input til hvor vi kan samle flest.
Søndag kl. 11:00 er pt. en god mulighed - Giv lige en melding på vores næste møde om du syntes det er en god ide eller om vi skal finde et andet tidspunkt.

5:
Næste møde er d. 19 marts 2015 kl. 19:00 - Vi ses ;-)

 

Møde d. 22 januar 2015:
Fremmødte var: Søren, Steen, Mads, Jan, Tommy, Vagn.

Mødet var i dag indkaldt så vi kunne starte snakken om hvad året skal bringe.

Punkter til foreløbig drøftelse:

Generalforsamling:
Vi har talt om at der indkaldes til generalforsamling i april måned - Indkaldelse udsendes senere.

Betaling af kontingent:
Det blev aftalt at kontingent skal betales i god tid før generalforsamling, hvorfor vi aftale at betalingsfristen skal være i marts 2015. Opkrævning udsendes snarest muligt. 

TOLVEREN:
Vores blad skal laves og udsendes til medlemmerne. Vagn og Steen har meldt sig.
Vagn, Søren og Steen fungerer samtidig som PR udadtil mhp. vi får gjort lidt opmærksom på os selv.

Sejldage:
Vi drøftede flere muligheder.
Mandag kl. 11:00 - den lå rimeligt fast.
Øvrige dage - det skal vi lige tænke over og planlægge med familiekalenderen.
Vi tager dette punkt på vores næste møde.

Start på klargøring af 12M bådene:
Vi har alle et større eller mindre behov for at lave lidt små eller større reparationer på vores både.
Vi skal hjælpe Mads med sin nyindkøbte båd, der trænger til en kærlig hånd.
Mads lovede at hjælpe med at lave lidt svejsninger på vores stativer - Svejseudstyret kontrolleres.

Retro Cup:
Alle var enige om at det kunne være super at gentage succesen fra sidste år.
Vi talte kort om det var muligt evt. at lave en Cup i foråret og en til sensommeren.
Punktes op igen på næste møde.

 


 

 2014:

"Tolveren"  har haft første medlemsmøde hvor Søren, Tommy og Keld fremlagde en dagsorden

1. Fastlægning af dato for generalforsamlingen.

     Vi blev enige om torsdag, den 3. april 2014 i bestyrelsesrummet.

2. Hvornår begynder vi at klargøre bådene

    14/3 kl 13 og 15/3 kl 10 2014

3. Udarbejdelse af materiale lister

4. Plads nr 100 (1. plads på sydmolen)

    Pladsen er på forsøgsbasis reserveret "Tolveren"

    Vi vil forsøge at lave en flydebro/arbejdsplatform.

5. Kassebeholding pr 13. feb 2014 : kr. 2412,17

    Vi blev derfor enige om at indbetale 100 kr. pr. medlem for at styrke kapitalen.

    Skulle vi senere i sæsonen mangle penge vil vi opkræve endnu kr. 100

6 Vi har kontakt til et firma, det vil fortage sommerudflugt for ca 40 medarbejdere til

    Hvidovre Havn for at sejle med minitolvere og eventuelt andre af "Susets" både.

    Vi vil stille med 5-6 mand for at vise frem og hjælpe til med sejladser.

    For dette vil vi få mellem 2500 og 5000 kr. som kan bruges til vedligeholdelse af bådene.

Lauget er nu forøget med 5 nye medlemmer  ialt 17 medlemmer.

Vi har modtaget en mini tolver nr 49 som stilles  frit til rådighed for "Tolveren" så længe

lauget eksisterer. Vi er således oppe på 4 fælles både.

 

For de handicappede har vi fået fat i hejsegrej til kranen så nu kan vore folk i kørestole

komme sikkert ned i vore minitolvere.

12M Nyt

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Nedenfor kan du se "12M Nyt" bladet, med de seneste nyheder og information.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Underkategorier